คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. คว้าอันดับ 1 ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี’63 สาขาสาธารณูปการ

ยอดการเปิดอ่าน 47 ครั้ง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คว้าแชมป์อันดับ 1 ผู้นำการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบวงจร จากผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2563 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนน 4.4221 ลั่นเดินหน้าพัฒนาองค์กรและสร้างบุคลากรทุกระดับ เน้นสร้างมิติใหม่ให้กับงานบริการที่เป็นเลิศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย!

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร.ได้พัฒนาต่อยอดระบบประเมินผลสำหรับใช้ประเมินในทุกรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบด้วย 1) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และ 2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Result) และงานตามภารกิจหลัก (Core Business Enablers) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน ซึ่ง กนอ.อยู่ในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ จากทั้งหมด 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สาขาสาธารณูปการ สาขาสังคมและเทคโนโลยี สาขาสถาบันการเงิน สาขาเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสื่อสาร และสาขาพลังงาน ซึ่งคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 (ณ วันที่ 24 ก.พ.2564) ปรากฏว่า กนอ. ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ โดยได้คะแนน 4.4221 หากเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น โดยพิจารณาจากคะแนนรวม กนอ. จัดอยู่ในอันดับที่ 3

          “การดำเนินงานของ กนอ.มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานตามภารกิจและความต้องการของผู้ใช้บริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กนอ.บรรลุเป้าหมายของการเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ  นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ กนอ.ในการพัฒนาองค์กรและสร้างบุคลากรทุกระดับ เน้นสร้างมิติใหม่ให้กับงานบริการที่เป็นเลิศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเป้าหมายหลักของ กนอ.คือการก้าวสู่องค์กรและนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบดิจิทัล (Digital) เต็มรูปแบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากลทั้งการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม

“การนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ กนอ.ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปยังทุกภาคส่วน และนอกจากเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม และสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ด้วย”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
09
04.2564
กนอ.ปลื้มนิคมฯอุดรธานีคืบหน้าแล้วกว่า 70% มั่นใจหลังเปิดประเทศ และโควิด-19 คลี่คลาย สัญญาณลงทุนเป็นบวกแน่นอน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีพัฒนาไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการแล้ว เชื่อหลังโควิด-19 คลี่คลายและเปิดให้มีการเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติจะเป็นสัญญาณบวกให้มีนักลงทุนเข้ามาชมพื้นที่และตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในศักยภาพประเทศ และปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลได้ให้จังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEc) ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นฮับการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค!

Icon
46
0
Icon
05
04.2564
รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

Icon
58
0
Icon
29
03.2564
กนอ. ร่วมพิธีเปิดโรงงานบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ 61 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วย นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์ ผอ.สน.อบ. ร่วมพิธีเปิดโรงงาน บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 61 ไร่ ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อประกอบกิจการ ผลิตผงโปรตีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์

Icon
42
0
Icon
26
03.2564
ลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) กับ บริษัท แอร์โรว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Icon
46
0
Border