คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ยกระดับ “นิคมฯ บางชัน” เป็น Eco-Excellence

ยอดการเปิดอ่าน 169 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence หรือนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย กนอ.ได้แบ่งการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Eco-Champion, ระดับ Eco-Excellence และระดับ Eco-World Class โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการยกระดับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ทุกแห่งให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยปีนี้มีเป้าหมายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมขึ้นสู่ระดับ Eco-Excellence จำนวน 3 แห่ง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ทั้งนี้ กนอ.ได้สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดซึ่งเข้าใจว่าอาจมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้น กนอ. กำลังเร่งหามาตรการจูงใจผู้ประกอบการว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อไม่ใช่ขอความร่วมมือหรือความสมัครใจเพียงอย่างเดียวแต่จะทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางชันและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีการจัดทำแนวป้องกันหรือพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Buffer Zone) หรือพื้นที่สีเขียวรวมกันมากกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งดำเนินงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพให้ชุมชน ช่วยจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย จัดทำโครงการช่วยเหลืออุปกรณ์ประกอบการเลี้ยงเป็ดไก่ และนำของเสียจากโรงงานผลิตอาหารมาปรับปรุงเพื่อสร้างมูลค่าเป็นอาหารสัตว์และลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชากรในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น อีกทั้งมีการใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน (Symbiosis หรือ Circular economy) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการเกิดของเสีย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย อีกทั้งโรงงานในนิคมฯ ยังมีการแลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ หรือมีการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการกลั่นตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ และกระบวนการแยกอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งลดค่าต้นทุนวัตถุดิบได้ประมาณ 5%

“กนอ.กำหนดวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน โดยใช้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ ภายใต้กรอบ 5 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
21
09.2564
กนอ.รับลูกกระทรวงอุตฯ เดินตามมติที่ประชุม ศบค.อก. เผยแผนคุมเข้มโรงงานคุมโควิด-19!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับลูกกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและการควบคุมในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม (ศบค.อก.) พร้อมเผยแผนคุมเข้มโรงงานควบคุมโควิด-19 เน้น “จัดกลุ่ม คุมไว ลดการแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย”

Icon
18
1
Icon
17
09.2564
กนอ.ร่วมถก บกปภ.ช. หามาตรการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) พร้อมเผย มท.1กำชับในที่ประชุมให้ทุกฝ่ายติดตาม ป้องกัน และแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างใกล้ชิด โดยทุกหน่วยงานรัฐ ต้องเร่งบูรณาการงานร่วมกัน

Icon
37
8
Icon
16
09.2564
กนอ.เผยผลยกระดับนิคมฯ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี’64

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลตรวจประเมินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ ประจำปี 2564 ย้ำทุกนิคมฯ มีส่วนร่วมพัฒนาเมืองฯ ผ่าน 5 มิติ 22 ด้าน สอดคล้องตามนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ที่เน้นใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบข้าง!

Icon
25
0
Icon
08
09.2564
กนอ.ดึงความเชื่อมั่นเอกชน คาดปี 67 สมาร์ทปาร์คพร้อมเดินหน้าดูดการลงทุน เผยมาบตาพุด เฟส 3 ดำเนินการตามแผน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดึงความเชื่อมั่นเอกชน คาดปี 67 สมาร์ทปาร์ค (Smart Park )พร้อมเดินหน้าดึงดูดนักลงทุน เผยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ดำเนินการตามแผน ชี้อีอีซียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ โดยในปี 2564 มีนิคมอุตสาหกรรมใหม่จัดตั้งในพื้นที่ 4 แห่ง

Icon
103
0
Border