คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. เผย ข้อร้องเรียนปี’64 ผ่าน 7 ช่องทาง ไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ-อุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชุมชน!

ยอดการเปิดอ่าน 64 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดการข้อร้องเรียนถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และการกำกับดูแลของ กนอ.โดยได้กำหนดนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines procedures) เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้ ตามประกาศ กนอ. ที่ 116/2564 เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้ 3 กระบวนการ ได้แก่ 1.กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 2.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และ 3.กระบวนรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน โดย กนอ.จำแนกประเภทเรื่องร้องเรียนเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่น, ฝุ่นละออง, น้ำเสีย, กาก/ขยะอุตสาหกรรม 2.ด้านบริหารจัดการ เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการระบบสาธารณูปโภค, ความปลอดภัย, การจราจร/ชนส่ง 3.ด้านการให้บริการ เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม และ 4.ด้านอุบัติเหตุ

“ในปีงบประมาณ 2564 กนอ.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 18  เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง และด้านบริหารจัดการ 6 เรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จึงกำชับให้เพิ่มมาตรการกำกับโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้จัดทีมเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งกำกับให้โรงงานจัดทำแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบบำบัดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ส่วนเรื่องร้องเรียนด้านบริหารจัดการนั้น เกิดจากการความไม่เข้าใจของชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการดำเนินงานของ กนอ. จึงทำการชี้แจงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้รับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กนอ. และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นในการกำกับดูแลโรงงาน โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการและด้านอุบัติเหตุ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ที่กำชับให้ทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย ต้องจัดทำ PSM ให้เสร็จภายในปีนี้”นายวีริศ กล่าว

และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กนอ.ได้กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ 7 ช่องทาง ได้แก่ 1.โทรศัพท์ กนอ./ ระบบ Call Center สำนักงานใหญ่/ SMS กลุ่มชุมชนและโรงงานในนิคมฯ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ 2.ยื่นเป็นหนังสือที่สำนักงานใหญ่/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม หรือทางไปรษณีย์ 3.เว็บไซต์ กนอ. www.ieat.go.th 4.Facebook Fanpage กนอ. 5. I-EA-T Touch Application 6.สายด่วน 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี และ7.Line Application กลุ่มผู้ประกอบการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
27
01.2565
“สุริยะ – สาธิต” ขึ้น ฮ. สำรวจพื้นที่กรณี“น้ำมันรั่วมาบตาพุด” ย้ำภายในวันนี้เคลียร์คราบน้ำมันได้หมด

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” พร้อมด้วย “สาธิต ปิตุเตชะ” นำทีมผู้เกี่ยวข้องเหตุน้ำมันรั่วไหล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันภายในวันนี้ (27 ม.ค.65) จะสามารถเคลียร์คราบน้ำมันได้ทั้งหมด ขณะที่ตัวเลขของปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ที่ 5,000 ลิตร มั่นใจสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสรุปรายงานผลทันที

Icon
13
0
Icon
27
01.2565
“สุริยะ” สั่งการ ผู้ว่าการ กนอ. เร่งตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม ท่าเรือมาบตาพุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการ ผู้ว่าการ กนอ. เร่งตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม ท่าเรือมาบตาพุด ด้าน “วีริศ อัมระปาล” เผย กนอ. ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว สั่งเตรียมรับมือกรณีฉุกเฉินหรือลมเปลี่ยนทิศ เล็งดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมคิดและวางแผนดูแลและซ่อมบำรุงรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต

Icon
8
0
Icon
21
01.2565
ผู้ว่าการ กนอ. ตรวจเยี่ยมนิคมฯ สระแก้ว ติดตามการดำเนินงาน พร้อมหารือกลุ่มลูกค้าในนิคมฯ

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 12:00 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ สาย งานปฏิบัติการ 2 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ2 และน.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย งานบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กนอ. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมลูกค้าปัจจุบันในนิคมอุตสาหกรรม สระแก้ว (Customer Visit)

Icon
53
0
Icon
20
01.2565
กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุนพื้นที่นิคมฯ มั่นใจปี 65 การลงทุนแนวโน้มฟื้นตัว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เชื่อปี 2565 การลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัว หลังภาครัฐทยอยออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุน

Icon
68
0
Border