คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าพบ Mr. Takehiko Matsuo Director General, Trade Policy Bureau ณ Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI

ยอดการเปิดอ่าน 59 ครั้ง

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม นำคณะเข้าพบ Mr. Takehiko Matsuo Director General, Trade Policy Bureau ณ Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสนันสนุนแรงงานที่มีทักษะ (skilled worker) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยญี่ปุ่น รวมถึงการหารือด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การใช้พลังงานจาก Hydrogen เพื่อสนองนโยบายที่ กนอ. ได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขณะเดียวกันได้ชักชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิคมอุตสาหกรรม Smart Park และนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ อีกด้วย

ทั้งนี้ METI เป็นหน่วยงานราชการของประเทศญี่ปุ่น มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เน้นการยกระดับเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
09
08.2565
การอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Governance)” กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดในการดำเนินภารกิ

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Governance)” กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภาพรวมกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย ธรรมาภิบาลข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร

Icon
21
0
Icon
09
08.2565
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษา ผวก. คณะผู้บริหาร กนอ. ผู้แทนกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

Icon
18
0
Icon
01
08.2565
ผู้ว่าการ กนอ. ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ., นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหาร เพื่อชักจูงนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

Icon
67
3
Icon
01
08.2565
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

Icon
29
0
Border