คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. ฉุดไม่อยู่! ปี’65 คว้ารับรองมาตรฐาน ISO แล้ว 4 ด้าน

ยอดการเปิดอ่าน 136 ครั้ง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.กำหนดวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน กนอ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2565 กนอ.ได้รับการรับรองมาตรฐาน International Organization for Standardization : ISO จากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Certifying body) ที่ประเมินในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data center ประเมินโดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 2) มาตรฐาน ISO 26000 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility for the scope of activities described) ประเมินโดยสถาบัน WCS (Thailand) ภายใต้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยระบบรับรองระบบงาน(IAF) 3) มาตรฐานการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ประเมินโดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ 4) ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ประเมินโดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

กนอ. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) โดยดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กนอ.และเป้าหมายขององค์กรในการกำกับดูแลที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับมาตรฐาน ISO 26000 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น กนอ.นำหลักการตามมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน รวมถึงโครงการต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เป็นโครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลำพูน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยต่อสุขภาพจากการทำงาน

ขณะที่ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ กนอ.ว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้าและนักลงทุน (Global Competitiveness Strategy) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการให้บริการ ผู้ประกอบกิจการอย่างเป็นระบบ และสร้างมาตรฐานการอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

“กนอ. มุ่งมั่นยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในทุกด้าน โดยตามแผนการดำเนินงานปี 2566 นั้น ตั้งเป้ายกระดับนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง ก่อนที่จะดำเนินการให้ครบทุกนิคมอุตสาหกรรม ภายในปี 2567” นายวีริศ กล่าวปิดท้าย

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
22
02.2567
ประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ น.ส.ณัฏฐิยา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ และรองศาสตราจารย์วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.

Icon
5
0
Icon
17
02.2567
“วีริศ” ยินดีกับ 16 รง. ในนิคมฯ และท่าเรือฯ ของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ’66 พิสูจน์ชัดนิคมอุตสาหกรรมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน

“วีริศ” ปลื้ม 16 โรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คว้ารางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้แนวทาง นิคมอุตสาหกรรมเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน

Icon
91
0
Icon
14
02.2567
ผู้บริหาร กนอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในพื้นที่ Rubber City อ.หาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา

คณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำโดย พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นายสกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายชนัมภ์ ชวนิชย์ นายปรัชญ์ วิบูลเทพาชาติ นายศรัณศ์พลล์ ตั้งสะสม รวมถึง นางสาวนลินี กาญจนามัย รผก.บร. นางสาวปคุณดา ชั้นบุญ ผอ.ฝตล. นางสาวพิชญา โทบุตร ผอ.ฝชส. และทีม ฝตล. และทีม ฝชส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในพื้นที่ Rubber City

Icon
31
0
Icon
14
02.2567
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าพบประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อหารือแนวทางจัดหาพลังงานสะอาด ไฟฟ้าต้นทุนต่ำ

รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) และนายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายโพยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อหารือแนวทางจัดการพลังงานสะอาด ไฟฟ้าต้นทุนต่ำฯ ร่วมกับ บริษัท นิคอม 2022 จำกัด บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เรเดียน์ เพาเวอร์ จำกัด โดยขอทดลองเปิดใช้ Third Party Access (TPA) ในพื้นที่ กนอ.

Icon
21
0
Border