คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ”แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกฏระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฯ

ยอดการเปิดอ่าน 26 ครั้ง

กรุงเทพ 19 มกราคม 2566 - รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ได้มอบหมายให้ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกฏระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพลังงาน" พร้อมด้วย นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และทีมงานกองสิ่งแวดล้อมและพลังงานร่วมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากหน่วยงานราชการ สมาคมวิชาชีพ ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กนอ. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการตรวจประเมินโดยเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน" การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เป็นการประชุมระบบ Hybrid Meeting ผ่านระบบออนไลน์และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค จาก 111 หน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 350 ท่าน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
07
02.2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างราชการ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างราชการ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมฯ

Icon
6
0
Icon
07
02.2566
พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Icon
5
0
Icon
07
02.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ ความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Icon
5
0
Icon
03
02.2566
กนอ. ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนภายใต้ ”โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566”

นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วยนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และผู้บริหาร กนอ. ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ พร้อมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินงานตามแผนภายใต้ ”โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566”

Icon
20
0
Border