คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ผู้ว่าการ กนอ. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร กนอ. ประชุมและศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Economic Zo

ยอดการเปิดอ่าน 38 ครั้ง

เมียนมา - วันที่ 21-23 มกราคม 2566 รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. และ นายจุลพงศ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กนอ. ประกอบด้วย นายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษา ผวก. , นางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์), นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ เดินทางไปเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประชุม และศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Economic Zone) โดยมี Mr.Sigeo Fukuda (CEO บริษัท Thilawa Multipurpose International Terminal Co.,Lt) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ กนอ.ได้รับทราบแนวทางการร่วมทุนแบบ G2G และ ในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมการจัดการของเสีย ที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ของบริษัท Gloden DOWA Eco-System Mayanmar โดย Mr.Hideki Yomo (กรรมการผู้จัดการ ของ GEM) เป็นผู้นำเสนอข้อมูล เพื่อประชุม หารือ การจัดการกากในพื้นที่ SEZ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ การจัดการกากอุตสาหกรรมของ กนอ. ต่อไป
ทั้งนี้ คณะได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือ Thilawa ของบริษัท Thilawa Multipurpose International Terminal Co.,Ltd นำเสนอโดย Mr.Yuichiro Kitayama ผู้จัดการทั่วไป และ Mr.Hein Naing Zaw ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกอบการของท่าเรือ กนอ. ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
07
02.2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างราชการ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง”

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างราชการ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมฯ

Icon
6
0
Icon
07
02.2566
พิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุมวีริศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Icon
5
0
Icon
07
02.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ ความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

Icon
5
0
Icon
03
02.2566
กนอ. ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนภายใต้ ”โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566”

นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วยนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และผู้บริหาร กนอ. ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ พร้อมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินงานตามแผนภายใต้ ”โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566”

Icon
20
0
Border