คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

ยอดการเปิดอ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 โดยมี รผก.ปก1 (ประธานกรรมการกำกับการตรวจประเมินโรงงานฯ) รผก.สผ., ผช.ผวก.ยศ.รก.รผก.ยศ., ผช.ผวก.พย., ผช.ผวก.บร., ผช.ผวก.ปก.1 และ ผช.ผวก.ปก.2. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในปี 2565 มีโรงงานที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม และรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 127 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 31 โรงงาน และโรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือ ธงขาวดาวทอง จำนวน 29 โรงงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 5 โรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทำให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
19
06.2567
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Icon
14
0
Icon
19
06.2567
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

Icon
6
0
Icon
19
06.2567
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

กนอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

Icon
10
0
Icon
18
06.2567
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สายงานบริหาร กพด.ฝพส. ร่วมกับ กพบ. ฝทบ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
9
0
Border