คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
เปิดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.)

ยอดการเปิดอ่าน 100 ครั้ง

กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2566 - นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นางอัญชลี ชวนิชย์ อดีต ผวก. กนอ. และนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กนอ. ผู้บริหารระดับสูงของ กนอ. ที่ปรึกษา ผวก. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้แทนบริษัทร่วมทุน ผู้ประกอบการโรงงาน ชุมชนรอบนิคมฯ สื่อมวลชน และพนักงาน กนอ. ร่วมงานกว่า 400 ท่าน ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรม Pullman King Power ถ.รางน้ำ
ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น, น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และ ผู้ว่าการ กนอ. และการเสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต” โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์, นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และนายบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการ บจก.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รองของ กนอ. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสื่อสารถึงความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มุ่งให้ความสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ โดยตราสัญลักษณ์รองนี้ได้ผ่านการโหวตคัดเลือกจากทั้งบุคลากรของ กนอ. และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมกว่า 400 ท่าน โดย กนอ.จะเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูน้ำฝน ภักดี โค้ชด้านบุคลิกภาพ ร่วมบรรยายในหัวข้อ I-EA-T Brand Ambassador in You หรือทูตของแบรนด์ กนอ. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแก่พนักงาน กนอ. ให้มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ของ กนอ. ออกสู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
19
06.2567
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Icon
14
0
Icon
19
06.2567
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

Icon
6
0
Icon
19
06.2567
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

กนอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

Icon
10
0
Icon
18
06.2567
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สายงานบริหาร กพด.ฝพส. ร่วมกับ กพบ. ฝทบ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
9
0
Border