คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมการประชุมสัมมนามอบนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

ยอดการเปิดอ่าน 20 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศบรรลุผลสำเร็จ โดยมีนางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม วรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. นางบุปผา กวินวศิน รผก.พย. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม
โดย รวอ. ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ที่เห็นเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดตั้งนิคม Circular การขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ยจากแร่โพแทซ การปลดล็อค Solar Rooftop เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือนนี้ขอให้ทุกท่านทำวิกฤตให้เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อนำความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมา นอกจากนี้ในส่วนของเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขอชื่นชมท่านผู้ว่าการ และ กนอ. ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามต้องนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อจากนี้คือการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสำคัญและคงอยู่ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
19
06.2567
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Icon
14
0
Icon
19
06.2567
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

Icon
6
0
Icon
19
06.2567
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

กนอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

Icon
10
0
Icon
18
06.2567
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สายงานบริหาร กพด.ฝพส. ร่วมกับ กพบ. ฝทบ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
9
0
Border