คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ยอดการเปิดอ่าน 12 ครั้ง

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ร.ร.แกรนด์ เซนเตอร์พ้อยต์ สุรวงค์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวก. มอบหมายให้ นางสาวนลินี กาญจนามัย รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้สถาบัน กนอ. โดยนายปรีดา  คัมภิรานนท์ ผอ.กพด. ได้แนะนำหัวข้อหลักสูตรและวัตถุประสงค์หัวข้ออบรม โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้ โดยมีนางสาวดรุณี สุวรรณชาตรี ผอ.ฝกม. และนายคงวุฒิ  ยอดพยุง ผอ.สนป. และผู้บริหาร ระดับ 9 ให้เกียรติเข้าร่วม รวมพนักงาน ระดับ 5-8 จำนวน 140 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ TOR ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เหมาะสมมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดกรอบ Price performance ให้สอดคล้องลักษณะงาน รวมถึงมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการบริหารสัญญา

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
0
0
Border