คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ยอดการเปิดอ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กรมโยธาธิการและผังเมือง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์ การวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพื้นที่เขต EEC โดยมี พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการคณะกรรมการ กนอ. พร้อมด้วยนางนิภา รุกขมธุร์ รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นางกนกพร ปทุมโรจน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม และผู้บริหาร กนอ. ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทั้งนี้ กนอ. ได้นำเสนอแผนงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานในพื้นที่เขต EEC จำนวน 37 โครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ขัดต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ซึ่งกำลังดำเนินการวางและจัดทำผังอยู่ในพื้นที่เขต EEC กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาพื้นที่ชุมชนชนบท (ชบ.) พื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ตามแผนผัง EEC โดยนำข้อกำหนดเชิงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่ส่งเสริมการเกษตร เขตชลประทาน เป็นต้น เป็นปัจจัยพื้นที่กั้นออก ทำให้ได้พื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเบื้องต้น ประมาณ 1.2 ล้านไร่ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอหลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง และใช้เป็นแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน กำหนดเป็นประเภทที่ดินใหม่ “ที่ดินประเภทเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีเขียวมีเส้นทแยงสีม่วง)” ต่อไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
15
07.2567
วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

วันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

อบรมหลักสูตร “นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่น 8”

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
กิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit

สายงานปฏิบัติการ 1 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567

Icon
1
0
Icon
15
07.2567
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024

กนอ. และ ปตท. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Networking 2024 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท PTT LNG จํากัด

Icon
0
0
Border