คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 1. วัตถุประสงค์

  เว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากร ในการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการ ให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการขอความกำหนดการให้บริการกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียง อื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“เนื้อหา” เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ เนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธใดๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่งการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด เป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าการหยุด หรือการยกเลิกบริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ในกรณี ที่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย มีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยรวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยหรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรก ของเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 5. การปฏิเสธความรับผิด

  การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่าการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย หรือผู้ให้อนุญาตแก่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่มีอยู่ในบริการซึ่งการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยหรือผู้ให้อนุญาตแก่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ชื่อโดเมนของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยฝึก

Border