การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. การเปิดเผยข้อมูล

 

 • 1.2 การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • 13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • 14. มาตรฐานการให้บริการ
 • 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17. E-Service

 

 • 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

 

 • 1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 • 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 • 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

2. การป้องกันการทุจริต

 • 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


IT Trends