คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP

ยอดการเปิดอ่าน 222 ครั้ง

กิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับโรงงานเครือข่ายสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. (Carbon Camp) ปีงบประมาณ 2567 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโรงงานเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะประกาศบังคับใช้ในอนาคต และเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบสนองเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมของ กนอ. ที่เปิดดำเนินงานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม I-EA-T CARBON CAMP

  1. กนอ. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
  2. ทราบผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
  3. ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม
  4. กิจกรรม Workshop ใน “I-EA-T CARBON CAMP” ที่ให้ทางโรงงานได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มในการประเมิน GHGs
  5. เตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
  6. โอกาสเป็น 1 ใน 25 โรงงาน ที่จะได้รับการเข้าร่วมทวนสอบเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดการขึ้นทะเบียนรายงานคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (CFO) ตามมาตรฐานของประเทศไทย
  7. ประกาศเกียรติบัติรการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ข้อ

รายละเอียด

กำหนดการ

1

เปิดรับสมัคร

พฤษภาคม 2567

2

ประกาศผลการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 แห่ง

มิถุนายน 2567

3

รวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2567

4

กิจกรรม I-EA-T Carbon Camp ใน 5 พื้นที่

กรกฎาคม-สิงหาคม 2567

5

สุ่มลงพื้นที่ทวนสอบ 25 โรงงาน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2567

โรงงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/AFKSZ

และสมัครได้ที่ Google Form >>>  https://forms.gle/eG5VYYbcAGpmK4yU8 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 

ทั้งนี้ กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปี 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

โทรศัพท์ 082-175-0670 (นายพงศกร สุวรรณภา)

อีเมล : ieat.carboncamp@gmail.com

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Icon
19
06.2567
กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กนอ. และสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ร่วมผลักดันเพิ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Icon
14
0
Icon
19
06.2567
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการทดแทนไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

Icon
6
0
Icon
19
06.2567
ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่

กนอ. ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. แห่งใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

Icon
10
0
Icon
18
06.2567
โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สายงานบริหาร กพด.ฝพส. ร่วมกับ กพบ. ฝทบ. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ปีงบประมาณ 2567ภายใต้สถาบัน กนอ.

Icon
9
0
Border