prev
1/3
next

ข่าว และ กิจกรรม

ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560

เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ บัญชี โดย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย (มนท.) จะสนับสนุนทุนละ 50,000 บาทต่อคนต่อปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ทุน

Download รายละเอียด  

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรม “หัวใจไทยส่งไปเนปาล” ของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทาเนียบรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท
อ่านต่อ  


กนอ.จับมือ สจล.ผลิตอาหารสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. – กนอ.จับมือกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 100,000 ชุด ส่งมอบช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
อ่านต่อ  


ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนกิจกรรม “หัวใจไทยส่งไปเนปาล” ของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทาเนียบรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท
อ่านต่อ  


โครงการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด (Thai Kid Spacer)

กนอ.จับมือ 3 หน่วยงาน มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย สถาบันพลาสติก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด 3,000 ชุด มอบเงินสนับสนุนในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ กนอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จานวน 450,000 บาท ให้กับ มนท. เพื่อนาไปมอบให้แก่สถาบันพลาสติกดาเนินการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด (Thai Kid Spacer)
อ่านต่อ  

1