นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)”
สัมมนา
สัมมนา
การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กนอ. ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค. 63
ดูทั้งหมด  

Video