นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)”
สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ.
สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่ Smart Eco ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
สัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2019
ดูทั้งหมด  

Video