คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายสรัญ รังคสิริ

กรรมการอิสระ


กรรมการ

นายวิริยะ รามสมภพ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ


กรรมการ

นายณฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย

ผู้จัดการโครงการ The platinum group public co., LTD.

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 

กรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ