คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-


กรรมการ

-

-

กรรมการ

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

พลโท กานต์ กลัมพสุต

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 

กรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ