ผลการดำเนินงานของ กนอ.

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน

กนอ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการ ดำเนินงานของกนอ. พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยผลการดำเนินงานของ กนอ.แบ่ง ได้เป็น 3 ประเภท คือ

   1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

   2. ผลการดำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงิน

   3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ.ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ.ปี 2560