ระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP: e-Permission & Privilege)

ระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-PP: e-Permission & Privilege)

กนอ. ได้พัฒนาการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งาน ในการให้บริการอนุมัติ-อนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร (e- Paperless & e-PP) บริการยื่นคำขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ผ่านระบบไร้เอกสาร (e-Paperless) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร เพื่อลดขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าเข้า-ออก ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการดำเนินธุรกรรม พร้อมทั้งให้บริการจัดอบรมการใช้ระบบ e-PP( Permission & Privilege ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนลดต้นทุน เวลา และขั้นตอนในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ

เข้าสู่เว็บ e-PP