การอบรมอาคารเขียว (Green Building)

การพัฒนาอาคารเขียวในนิคมอุตสาหกรรม

การพัฒนาอาคารเขียวในนิคมอุตสาหกรรม

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต” โดยการพัฒนาอาคารเขียวเป็นหนึ่งตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติกายภาพ คือ สัดส่วนโรงงานที่มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอาคารของโรงงาน ดังนั้น การออกแบบและก่อสร้างอาคารในนิคมอุตสาหกรรมจึงควรคำนึงถึงระบบการจัดการพลังงานที่ดี และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอาคารเขียวไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาคารเขียวในนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย

 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาคารเขียวในนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย โดยมีวัตถุประสงค์

1.1 เพื่อร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมอาคารเขียวในนิคมอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustianability)

1.2 เพื่อร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมในการลด
การใช้พลังงานในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

1.3 เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันอาคารและปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวไทย

 

แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความปลอดภัย

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สถาบันอาคารเขียวไทย จะร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมให้มีระบบจัดการพลังงานที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาและผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวไทย ตามหลักเกณฑ์ TREES ดังนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1. ให้การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของอาคารเขียว และนำหลักการอาคารเขียวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานอาคารเขียวไทย ตามหลักเกณฑ์ TREES

สถาบันอาคารเขียวไทย

1. ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมในการจัดการระบบพลังงานในอาคาร และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ TREES

2. ให้การสนับสนุนด้านการเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายฝึกอบรมด้านอาคารเขียว การจัดการระบบพลังงานในอาคาร

3. การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเข้าสู่มาตรฐานอาคารเขียวไทย ตามหลักเกณฑ์ TREES

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว การจัดการและการลดการใช้พลังงานในอาคารให้แก่เจ้าหน้าที่ กนอ. และผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ