นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)”
การสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยหลักการพึ่งพาอาศัยกันตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
การอบรม เทคนิคการตรวจประเมินตาม มาตรฐาน ISO 19011:2018
การชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Champion  ฉบับทบทวน ปี 2562
ดูทั้งหมด  

Video