คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
09
08.2565
การอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Governance)” กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดในการดำเนินภารกิ

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Governance)” กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภาพรวมกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย ธรรมาภิบาลข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร

26
6
Icon
09
08.2565
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษา ผวก. คณะผู้บริหาร กนอ. ผู้แทนกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

19
0
Icon
01
08.2565
ผู้ว่าการ กนอ. ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ., นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหาร เพื่อชักจูงนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

68
3
Icon
01
08.2565
พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

29
0
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
10
08.2565
มาใหม่
Icon
img20220810_17175168.pdf
ขนาดไฟล์ 260 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
09
08.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างบริการ Outsource ผู้ปฏิบัติงาน จากบริษัทเอกชน สำนักงานใหญ่ 2566”
05
08.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”โครงการพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะในพื้นที่มาบตาพุดที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
27
07.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26
07.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26
07.2565
ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ครั้งที่ 3)
15
08.2565
มาใหม่
Icon
3F640~1.PDF
ขนาดไฟล์ 257 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำฝน นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย”
04
08.2565
Icon
00 ประกาศยกเลิก แก่งคอย.pdf
ขนาดไฟล์ 250 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกประกวดราคา โครงการจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมได้เสียและประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด”
04
08.2565
Icon
09 ประกาศยกเลิก ไทยหัวเวย.pdf
ขนาดไฟล์ 249 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ สำหรับโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
07.2565
ประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ครั้งที่ 3
27
07.2565
Icon
3395D~1.PDF
ขนาดไฟล์ 17 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องมือละอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ของ สนพ.
26
07.2565
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
08.2565
มาใหม่
ประกาศ และเอกสารประกวดราคา เรื่อง ”ประกวดราคาจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)”
09
08.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างบริการ Outsource ผู้ปฏิบัติงาน จากบริษัทเอกชน สำนักงานใหญ่ 2566”
09
08.2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคา เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
08.2565
Icon
05 เอกสารประกวดราคา innovation forum 2022.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 ประกาศเชิญชวน innovation forum 2022.pdf
ขนาดไฟล์ 758 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2566
05
08.2565
ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำดิบนิคมฯ มาบตาพุด (อ่าง B) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนอนิกส์ (e-bidding)
05
08.2565
Icon
ประกาศ กนอ. ที่ 130.pdf
ขนาดไฟล์ 551 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานงานบริการขับรถยนต์ ของ สนพ. ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15
08.2565
มาใหม่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและห้องสุขาสำหรับผู้พิการชั้น ๔ และชั้น ๕ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
09
08.2565
Icon
img08092022_0002.pdf
ขนาดไฟล์ 152 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
08.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สู่มาตรฐาน Facility 4.0 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
01
08.2565
Icon
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 279 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
27
07.2565
Icon
EPSON001.PDF
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก
27
07.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 287 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารสถานที่ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11
08.2565
มาใหม่
Icon
TOR จ้างบริการทำความสะอาด 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
บก06 จ้างบริการทำความสะอาด 25666.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11
08.2565
มาใหม่
Icon
TOR จ้างบริการดูแลต้นไม้ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
บก06 จ้างบริการดูแลต้นไม้ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11
08.2565
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
08
08.2565
Icon
TOR จ้างวิเคราะห์น้ำ สนพ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 253 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
บก06 จ้างวิเคราะห์น้ำ สนพ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 109 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาแม่บ้านดูแลห้องประชุม และให้บริการ สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01
08.2565
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 283 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ อะไหล่ จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ แบบ LED ปีงบประมาณ 2565
18
07.2565
(ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02
08.2565
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม (I-Connect) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
07.2565
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสหกรรมบางปู
07
07.2565
Icon
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบระบา.pdf
ขนาดไฟล์ 10 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
รายละเอียดด้านวิศวกรรมประกอบแบบ ระบบป้อง.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.0 BP3-DN-01_14 ระบบระบายน้ำ Zone A และเลียบคลองลำสลัด.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.7 BP2-EE-01_05 ระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.6 BP2-STR-01_18 แบบโครงสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 14 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.5 BP2-PS-01_06 สถานีสูบน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.4 BP2-STD-01_09 มาตรฐานระบบระบายน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.3 BP2-BC-01_43 ท่อลอดทางเข้าโรงงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 49 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.2 BP2-DN-01_77 ระบบระบายน้ำ_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 74 MB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.1 BP2-GN-02 แผนที่แสดงตำแหน่งและรายละเอียดหมุดหลักฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 693 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.1 BP2-GN-01 ผังแสดงองค์ประกอบโครงการ พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.6 BP1-EE-01_05 ระบบไฟฟ้า_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.5 BP1-STR-01_16 งานโครงสร้าง_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 12 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.4 BP1-PS-01_05 สถานีสูบน้ำ_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.3 BP1-STD-01_08 มาตรฐานท่อระบายน้ำ_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 6 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.2 BP1-DN-01_21 ระบบระบายน้ำ_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 23 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.1 BP1-GN-01 ผังแสดงองค์ประกอบโครงการ_Free zone.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.3 BP-GN-05 แผนที่แสดงตำแหน่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 693 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.2 BP-GN-04 สัญลักษณ์ และ อักษรย่องานโยธา.pdf
ขนาดไฟล์ 564 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.1 BP-GN-01_03 List Drawing.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0.0 Cover.pdf
ขนาดไฟล์ 94 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC6 01-06.pdf
ขนาดไฟล์ 36 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC5 Typical Detail.pdf
ขนาดไฟล์ 31 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC4.pdf
ขนาดไฟล์ 48 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 55-59 STA D0+050 - D0+825.pdf
ขนาดไฟล์ 35 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 47-54 STA 0+150 - 2+575.pdf
ขนาดไฟล์ 57 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 41-46 STA 13+350 - 0+150.pdf
ขนาดไฟล์ 20 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 24-40 STA 8+975 - 13+350.pdf
ขนาดไฟล์ 56 MB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 09-23 STA 4+800 - 8+975.pdf
ขนาดไฟล์ 49 MB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
SCC3 01-08 STA 2+575 - 4+800.pdf
ขนาดไฟล์ 28 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
BP-SCC2-01-เแบ่ง ZONE.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
BP-SCC1-01.pdf
ขนาดไฟล์ 29 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0 Cover.pdf
ขนาดไฟล์ 100 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
Blank BOQ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิค.xlsx
ขนาดไฟล์ 357 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
tor_จ้างก่อสร้างน้ำท่วมบางปู.pdf
ขนาดไฟล์ 14 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
(ร่าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ และทดสอบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กนอ. ประจําปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05
07.2565
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (Spec) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบสูบจ่ายน้ำประปา (พร้อมติดตั้ง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
14
06.2565
Icon
TOR จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สนจ..pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14
06.2565
Icon
TOR CCTV.pdf
ขนาดไฟล์ 36 MB ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564