ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (IEAT Operation Center)

ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (IEAT Operation Center)

           กนอ.จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (I-EA-T Operation Center) หรือ “EMC2@I-EA-T ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ รวมทั้งการประสานให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุน

          ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยผ่านศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นศูนย์รวม  (Hub) ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคกลาง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันตก นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

          ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีข้อมูลเชื่อมโยงมาจาก Hub ได้แก่ ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และระบบไอพี (IP Phone) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และในอนาคตจะมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเป็นต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 

เข้าสู่หน้า ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.