คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
22
09.2565
กนอ. โชว์วิสัยทัศน์ใหม่ เปิดยุทธศาสตร์ปี’66-70 นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”เร่งส่งเสริมการลงทุนด้วยธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง เน้นการบริการและดำเนินงานแบบนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart I.E.) สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หลังปี 2565 สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี และสร้างความมั่นคงด้านการจัดการพลังงาน โดยร่วมทุนกับบริษัทในเครือ (Holding Company)

50
0
Icon
12
09.2565
การประชุมหารือกับบริษัท BYD Auto Industry Company Limited และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วย นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และ นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เข้าร่วมการประชุมหารือกับบริษัท BYD Auto Industry Company Limited และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในที่ประชุม

61
0
Icon
08
09.2565
กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการด้านขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เร่งผลักดันโครงการนำร่องจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงธุรกิจ

61
0
Icon
08
09.2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแถลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าร่วมประกอบด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และ น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ GC

47
0
Icon
08
09.2565
การประชุมคณะกรรมการให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และ Eco-World Class

ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และ Eco-World Class โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28
0
ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Management)
23
09.2565
มาใหม่
Icon
แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 420 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง จ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ สำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงาน กลับมาใช้ใหม่ ของบริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21
09.2565
Icon
3. ประกาศเผยแพร่แผน ลว. 21 ก.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 525 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
09
09.2565
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน.PDF
ขนาดไฟล์ 853 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจ การพัฒนาร่องน้ำการเดินเรือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ”
07
09.2565
Icon
doc02405220220907170931.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ประจำปี 2566”
31
08.2565
Icon
01 ประกาศเผยแพร่แผน Digital Com ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 455 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566”
26
08.2565
Icon
5.เอกสารแนบท้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566-ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
3.ประกาศโครงการจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึกและบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ของ กนอ. ประจำปี 2566-TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
2.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566-ประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
1.ประกาศจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 636 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) ประจำปีงบประมาณ 2566 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
09.2565
มาใหม่
Icon
img20220926_10041804.pdf
ขนาดไฟล์ 25 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ (Outsource) พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
21
09.2565
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
Icon
ppe.pdf
ขนาดไฟล์ 287 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19
09.2565
Icon
7.ประกาศผู้ชนะ.+ลายเซ็น.pdf
ขนาดไฟล์ 286 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ Rebranding ของ กนอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16
09.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 250 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ”โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)”
14
09.2565
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ สำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ของบริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23
09.2565
มาใหม่
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
Icon
5.เอกสารประกวดราคา + ลายเซ็น 19-09-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
4.ประกาศเชิญชวน + ลายเซ็น 19-09-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 761 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. TOR PR Agency ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 8 MB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
0. MIDPRICE PR Agency ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 302 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศใหม่)
14
09.2565
Icon
img20220914_15490620.pdf
ขนาดไฟล์ 359 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220914_15463262.pdf
ขนาดไฟล์ 494 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2566
04
09.2565
ประกาศประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center : EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31
08.2565
Icon
img20220831_17051232.pdf
ขนาดไฟล์ 391 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220831_17010396.pdf
ขนาดไฟล์ 362 KB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
img20220831_17064073.pdf
ขนาดไฟล์ 65 KB ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)”
30
08.2565
Icon
05 เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
04 ประกาศเชิญชวน.pdf
ขนาดไฟล์ 727 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจ การพัฒนาร่องน้ำการเดินเรือท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยวิธีคัดเลือก
22
09.2565
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการ (Outsource) พนักงานรับโทรศัพท์ให้ข้อมูล และบริการลูกค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19
09.2565
ประกาศผู้ชนะงานค่าจ้างเหมาทบทวนการประเมิน มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 (TAS 36) มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 (TAS 40) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (TFRS 13) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)
15
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Outsource ผู้ปฏิบัติงาน จากบริษัทเอกชน สำนักงานใหญ่ 2566
13
09.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำฯ ของ สนพ. ปี 2566
13
09.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2565
21
04.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14
01.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
01
12.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2564
01
11.2564
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
09.2565
มาใหม่
Icon
1.1 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 484 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
08
09.2565
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๒๕๖๖
08
09.2565
เผยแพร่ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
08
09.2565
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2566
29
08.2565
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ WQMS
23
08.2565
Icon
ราคากลางซ่อมแซมระบบ WQMS.pdf
ขนาดไฟล์ 457 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26
09.2565
มาใหม่
Tor งานจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ปีงบประมาณ 2566
08
09.2565
TOR เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาดสนช.ประจำปีงบประมาณ 2566
08
09.2565
ขอบเขตเงื่อนไขยามรักษาความปลอดภัย
08
09.2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2566
29
08.2565
Icon
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างงเหมาซ่อมแซมระบบ WQMS
23
08.2565
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border