logo

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2559

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2559


แนวคิดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

ขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการประเมินต้องมีความตรง (Validity) และครอบคลุมในคุณลักษณะ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐพึงจะ ปฏิบัติ ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกําหนด และต้องมีลักษณะ ไม่เฉพาะเจาะจงจนเกินไป เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกรูปแบบสามารถเข้ารับการประเมินได้
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนดเนื้อหาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเนื้อหาของการประเมิน ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้
(1) ดัชนีความโปร่งใส(TransparencyIndex)
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด(AccountabilityIndex)
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน(Corruption–FreeIndex)
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(IntegrityCultureIndex)
(5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

2.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการอํานวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. จะดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ รวมจํานวน 8,279 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล และหน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้
(1) สํานักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบการประเมินฯ จํานวน 150 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานศาล องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา
(2) สํานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมินฯ จํานวน 276 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์การมหาชน
(3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบการประเมินฯ จํานวน 7,853 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

2.1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาในการประเมินฯ จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดห้วงเวลาในการจัดเก็บแบบสํารวจทั้ง 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูล ทางไปรษณีย์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการตอบกลับ อาจดําเนินการจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลา ที่กําหนดไว้ข้างต้น
(2) แบบสํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูล ทางไปรษณีย์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการตอบกลับ อาจดําเนินการจัดเก็บก่อนช่วงระยะเวลา ที่กําหนดไว้ข้างต้น
(3) แบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment จะจัดเก็บภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1.4 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้วิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธี คือ
(1) การวิจัยจากเอกสาร(DocumentResearch)โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือหลักฐาน ตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคําถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ระบบ หรือขั้นตอนที่หน่วยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบ ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานภาครัฐ
(2) การวิจัยจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง(SampleSurveyResearch)โดยจัดเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคําถามตามแบบ สํารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment และแบบสํารวจ ความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ เรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องและเหมาะสม

รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย และประเด็นสำรวจการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ