สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

ความหมายและขอบเขต

กนอ. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เอกชนหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับ กนอ. เพื่อบริหารจัดการเขตพื้นที่สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การค้าและบริการ ตลอดจนจัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และบริการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการร่วมดำเนินงานจัดตั้งและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม

ผู้ร่วมดำเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ
ผู้ร่วมดำเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก และ กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

ขั้นตอนการขออนุญาต

ภาคเอกชนที่สนใจและมีความประสงค์จะเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ยื่นคำขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบที่ กนอ. กำหนด

เมื่อมีผู้ยื่นคำขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วดำเนินงาน กนอ. จะตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบในเบื้องต้น หากคำขอและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน กนอ. จะรับคำขอไว้พิจารณา

กนอ. จะนัดหมายให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ และตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ

กนอ.พิจารณาคำขอ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการ และเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาการร่วมดำเนินงานภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ

กนอ.จะแจ้งผลการพิจารณาการร่วมดำเนินงานให้ผู้ยื่นคำขอทราบเป็นรายลักษณ์อักษร ผู้ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานต้องดำเนินการจัดทำสัญญาร่วมดำเนินงานภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอ โดย กนอ. จะแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดระยะเวลาทำสัญญาร่วมดำเนินงานทุก 60 วัน แต่หากผู้ยื่นคำขอไม่ลงนามภายในเวลาที่กำหนด และไม่แจ้งเหตุผลอันควร กนอ. จะแจ้งยกเลิกการร่วมดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเห็นชอบจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะขอเลื่อนระยะเวลาการลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานได้ถ้ามีเหตุผลสมควรแต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอ

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

รายละเอียดโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน อย่างละ 2 ชุด

1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ดำเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้
2) สำเนาระวางที่ดินของสำนักงานที่ดิน
3) บัญชีโฉนดที่ดิน
4) แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ (ขนาดเท่ามาตราส่วนจริง)
5) รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรม หรือ กิจการที่จะเข้าใช้พื้นที่ (กนอ.นค. 002)
6) แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้น (Conceptual Design)
7) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan)
8) แผนการพัฒนาโครงการ แผนการขายหรือให้เช่าพื้นที่
9) แผนการลงทุน แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ
10) รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (กนอ.นค.003 หรือ กนอ.นค.004)
11) แผนที่โครงการบริเวณกรอบพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. พร้อมแผนที่โครงการที่ขอขยายในมาตราส่วนเดียวกัน (กรณีการขอขยายพื้นที่)
12) ผังเมืองปัจจุบัน โดยระบุขอบเขตพื้นที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยายให้ชัดเจน
13) หนังสือรับทราบการนำที่ดินมาใช้ดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งดูแลพื้นที่ (กนอ.นค.005)
14) หนังสือสนับสนุนการใช้น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กปภ. กรมชลประทาน บริษัทจัดสรรน้ำในโครงการ
15) หนังสือรับรองโดยผู้ขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานยืนยันว่าพื้นที่ที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม และไม่เป็นพื้นที่ประกอบกิจการตามกฎหมายอื่น (กนอ.นค.006)

รายละเอียดผู้ยื่นคำขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน อย่างละ 2 ชุด

1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ
2) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
2. ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการในนิคมฯ พ.ศ. 2548
3. ข้อบังคับ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
4. ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ.2552
5. ประกาศกณะกรรมการ กนอ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ 1/2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 100/2551 เรื่องประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
คณะกรรมการ กนอ.

การขอประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม

ความหมายและขอบเขต

การดำเนินการในพื้นที่ที่นำมาร่วมดำเนินงานเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 ให้เป็นพื้นที่เพื่อประกอบอุตสาหกรรม และกิจการอื่นซึ่งต่อเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการประกาศเขต

1. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขอประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารได้ที่ สำนักกฎหมายหรือ ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานการนิคมอุตสาหกรรมฯ

2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาเอกสารประกอบ การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

   - เขตอุตสาหกรรมทั่วไปจัดทำเป็นประกาศคณะกรรมการ กนอ. พร้อมแผนที่ท้ายฯ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กนอ. ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   - เขตประกอบการเสรี จัดทำเป็นประกาศคณะกรรมการ กนอ. พร้อมแผนที่ท้ายฯ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กนอ. ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

1. แผนที่มาตรา 1 : 50,000 แสดงตำแหน่งบริเวณที่ตั้ง โครงการอย่างกว้างๆ และแนวเขตตำบล อำเภอ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาระวางที่ดิน ( ออกโดยสำนักงานที่ดิน ) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานการแลกเปลี่ยนที่สาธารณะ ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
กองกฎหมายและระเบียบ

การขอความเห็นชอบรายงาน EIA

การขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (EIA)

ความหมายและขอบเขต

การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ/กิจการ

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ที่การนิคมอุตสาหกรรมฯ
2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ แจ้งนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาเอกสารในเบื้องต้น พร้อมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษา ในการดำเนินการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม
4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

1. สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Executive Summary) จำนวน 23 ชุด
2. รายงานฉบับหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Main Report) จำนวน 16 ชุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การขออนุมัติผังแม่บทโครงการ

ความหมายและขอบเขต

การที่ กนอ. อนุมัติแผนผังแสดงการใช้ที่ดินโดยแยกเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและบริการ เขตที่พักอาศัย เขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่น เขตพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชน ทั้งนี้ตามลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขอความเห็นชอบแบบการขออนุญาตผังแม่บท (Master Plan) พร้อมแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design : CD) และเอกสารประกอบ ได้ที่กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ
2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ ประสานผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษามาชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา
3. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาอนุมัติผังแม่บท

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

1. คำขออนุมัติผังแม่บท จำนวน 1 ชุด
2. กระดาษไขผังแม่บท จำนวน 1 ผัง แสดงรายละเอียด ที่ตั้ง และตารางแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ) บริเวณต่างๆ ดังนี้

พื้นที่เกิดรายได้

- พื้นที่อุตสาหกรรม
- พื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ระบบถนน
- ระบบระบายน้ำฝนหรือระบบป้องกันน้ำท่วม
- ระบบประปา
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม
- ฯลฯ

พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนอื่น ๆ

3. พิมพ์เขียวผังแม่บท จำนวน 2 ชุด
4. แนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบผังแม่บท จำนวน 3 ชุด
5. หนังสือรับรองของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมดำเนินงานไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิศวกรที่ปรึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา

การขออนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ความหมายและขอบเขต

การขออนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ ระบบถนน ระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขออนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ

2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ และแจ้งผลการพิจารณา

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

1. คำขออนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ชุด
2. แนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบ จำนวน 3 ชุด
3. แบบกระดาษไขต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด
4. แบบกระดาษพิมพ์เขียว จำนวน 2 ชุด
5. รายการคำนวณรายละเอียด จำนวน 2 ชุด
6. รายการประกอบแบบ จำนวน 2 ชุด
7. หนังสือรับรองของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและผู้ออกแบบแต่ละระบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหรือสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมดำเนินงานไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
10. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิศวกรที่ปรึกษา (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา

 

การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม

ความหมายและขอบเขต

การแบ่งที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมออกเป็นที่ดินแปลงย่อยเพื่อการจำหน่าย โดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารประกอบได้ที่กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ

2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาเอกสาร พร้อมประสานกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาชี้แจงข้อเท็จจริง และเดินทางไปดูพื้นที่ที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม

3. การนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม และทำหนังสือแจ้งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และทำหนังสือแจ้งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ เพื่อทราบ มติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมฯ

4. ภายหลังจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทราบผลการพิจารณาแล้วดำเนินการ
   - รังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด
   - ยื่นคำขออนุญาตตรวจระบบสาธารณูปโภค ได้ที่กองธุรกิจผู้พัฒนา ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน
   - จัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินในการจัดทำหนังสือค้ำประกันระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

5. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยื่นแบบคำขอออกใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารประกอบได้ที่กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ

6. การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาและนำเสนอผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมฯ และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงนามในใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และแผนผัง โครงการจัดสรรที่ดิน และจัดส่งใบอนุญาต ให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งสำเนาใบอนุญาตฯ และแผนผัง โครงการ วิธีการจัดสรรที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินจัดสรรตั้งอยู่เพื่อขอให้จดแจ้ง ในโฉนดที่ดิน

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

1. คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
2. แผนผังแสดงจำนวนแปลงย่อยที่ขอจัดสรร เนื้อที่โดยประมาณของแต่ละแปลง ตารางการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยและจะต้องแสดงชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของสำนักงาน จัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผู้ออกแบบและวิศวกรผู้คำนวณระบบต่าง ๆ จำนวน 3 ผัง
3. หนังสือรับรองของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมและหรือสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิศวกรที่ปรึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เรื่องการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมดำเนินงานไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาโฉนดที่ดินที่จัดสรร หรือ หลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดสรร จำนวน 1 ชุด
9. โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยจัดให้มีสาธารณูปโภคบริการสาธารณะต่างๆ การปรับปรุงอื่นๆ รวมทั้งวิธีการจำหน่ายที่ดิน และการชำระค่าตอบแทน พร้อมแผนผังรายละเอียด รายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะทำให้แล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด
10. หลักฐานการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาต
กองบริการธุรกิจผู้พัฒนา