ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(จ.พิจิตร)