ข้อได้เปรียบการลงทุนในประเทศไทย

ที่ตั้งยุทธศาสตร์

ประเทศไทยมีแหล่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูสู่อินโดจีน และสองประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก คือ จีน และอินเดียไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ อาเซียน (ASEAN) มีพรมแดนติดกับ 4 ประเทศของ 10 ประเทศสมาชิก และยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก AFTA(ASEAN Free Trade Agreement) ซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน

 

 

ความมั่นคงทางการเมืองและสังคม

ประเทศ ไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีรัฐบาลมจากการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน และสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของการลงทุนจากภาคเอกชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเล็งเห็นว่าภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการนำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ จึงให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี

 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจประเทศไทย

รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 2561 (Doing Business 2018) จัดทำโดยกลุ่มธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จากประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย

สำหรับปีล่าสุดนี้ รายงานได้จัดอันดับให้นิวซีแลนด์เป็นที่ 1 ของโลกที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 2

ที่มา : http://www.doingbusiness.org/ 

 
สถาบันเครือข่าย