ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรม

ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรม

ทำเลทองสำหรับการลงทุน 

นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีความสะดวกในเรื่องการเดินทางของบุคลากรที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนคมนาคมขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ โดยปกติแล้วนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ สถานีรถไฟ และเส้นทางคมนาคมขนส่งอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และการเดินทางและการพักอาศัยของบุคคลกรที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐาน และ After Sale Service

กนอ. จัดตั้งและบริหารนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นพร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานและการให้บริการ ดังนี้

• การให้บริการน้ำเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  ขีดความสามารถในการให้บริการรวม 8,000 – 50,000 คิวบิกเมตรต่อวัน

• ระบบบำบัดน้ำเสีย
  ขีดความสามารถในการบำบัดอยู่ระหว่าง 8,000 – 40,000 คิวบิกเมตรต่อวัน

• ถนน
  ระบบถนนในนิคมอุตสาหกรรมก่อสร้างภายใต้มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีความกว้าง ระหว่าง 16-18 เมตร 2-4 ช่องจราจร ซึ่งความกว้างของถนนขึ้นอยู่กับขนาด พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง

• ไฟฟ้า
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการสถานีของไฟฟ้าแรงสูงในทุกนิคมอุตสาหกรรม ด้วยขีดความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลท์ 3 สาย ต่อเข้าถึงแปลงที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกแปลง

• ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
  นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมในการให้บริการระบบการสื่อสารด้วยระบบคู่สายโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการ สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

• การให้บริการระบบท่อ
  มีการให้บริการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือปิโตรเคมีคัลคอมเพล็กซ์)

• การให้บริการโรงงานมาตรฐาน
  กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานจัดโรงงานมาตรฐานให้เช่าและซื้อในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง

• ระบบป้องกันน้ำท่วม
  จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำให้นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

   รัฐบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรม 2 ใน 3 ของงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตอุตสาหกรรม โรจนะ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ในวงเงิน ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีความยาวรอบพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 143 กิโลเมตร

   ในปี 2556 กนอ. ได้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม (Flood Protection / Flood Defence Unit) รวมความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร อุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นตัวสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ชั้นในของนิคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉินและความรวดเร็วในการจัดการกับปัญหามีคุณลักษณะที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว โดยภายใน 1 ชั่วโมง สามารถติดตั้งได้ระยะทาง 1 กิโลเมตร และทันท่วงที เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถถอดประกอบได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจสามารถรับแรงดันน้ำในระดับสูงได้ มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน

   อีกทั้งยังสามารถจัดวางในพื้นที่โค้งงอ 45-90 องศาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับเพิ่มความยาวหรือปรับให้สั้นลงได้ มีอัตราการรั่วซึมต่ำ ประหยัดแรงงานคน และกลับมาใช้ใหม่ได้ เก็บรักษาไว้ที่นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ สมุทรสาคร และ นิคมฯ บางพลี

   นอกจากนี้ กนอ. มีระบบป้องกันน้ำท่วมแบบยูดิทซ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

• ท่อก๊าซธรรมชาติ
  นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)ให้บริการ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

• ความพร้อมของอุตสาหกรรมสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้อง
  อุตสาหกรรมสนับสนุนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนชิ้นส่วน และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้จากประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการผลิต ทั้งในอุตสาหกรรมขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูง นิคมอุตสาหกรรมมีความพร้อมในเรื่องของอุตสาหกรรมสนับสนุน หรือกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ทำให้มีการรวมกันอยู่ในบริเวณเดียวกันของอุตสาหกรรมที่อยู่บนห่วง โซ่การผลิตเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรมแถบชายฝั่งตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และอุตสาหกรรมอัญมณีในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เป็นต้น

   ทำให้อุตสาหกรรมที่อยู่บนห่วงโซ่การผลิตเดียวกันในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม สามารถพึ่งพากันในเรื่องการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการผลิต การขนส่งและการจัดการคลังสินค้า

• ความมั่นคงในการลงทุนนิคมอุตสาหกรรม
  ดำเนินงานและร่วมดำเนินงานโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ การตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การดำเนินงานของ กนอ.จึงถือว่าผู้ประกอบการมีหลักประกันที่ดี ในการกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตลอดไป

• ความพร้อมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
  ในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลากรเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านทักษะและคุณภาพของแรงงานของโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น

  - ศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันยานยนต์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
 - ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค อยุธยา ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)
  - ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันไทย-เยอรมัน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  - SWINBURNE School of Engineering ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งให้บริการหลักสูตรพิเศษสำหรับบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม

  นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในนิคม อุตสาหกรรมต่างๆโดยร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการสิ่งแวดล้อม ทำให้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆมีความพร้อมด้านทักษะแรงงาน

• ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  นิคมอุตสาหกรรมมีปัจจัยแวดล้อม โดยรอบที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบาย หลายประการให้แก่นักลงทุนเช่น โรงเรียนนานาชาติ รวมถึงสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของนักลงทุนและบุคลากรที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม, สนามกีฬา, สนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหารนานาชาติตลอดจนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

• การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ปัญหา สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่โดยทั่วไปซึ่งขาดการควบคุมดูแลจาก หน่วยงานภาครัฐมักจะมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ น้ำเสีย และของเสียจากกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

  การ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมให้โรงงานเข้าไปอยู่ร่วมกันในนิคมอุตสาหกรรม อย่างเป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการ จัดระบบจัดการและควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   ในการจัดตั้ง/ขยายกิจการนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม EIA/IEE เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

2. การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบระบบการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

3. การจัดการน้ำเสีย
   นิคมอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ทำหน้าที่ควบคุมมลภาวะจากน้ำเสียของโรงงานก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียได้ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

4. การจัดการขยะจากอุตสาหกรรม
   ในนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดการขยะจากอุตสาหกรรมที่เป็นระบบทั้งขยะทั่วไปและขยะพิษ โดยบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอกชน กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย