ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และหารือแนวทางการใช้กลไกจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้ดำเนินการผ่านหน่วยงานร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชนของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการสรรหาภาคเอกชนที่มีลักษณะความต้องการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันเครือข่าย