กนอ. แถลงผลงาน ประจำปี 2562

กนอ. แถลงผลงาน ประจำปี 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.บพ นางสุวัฒนา กมลวัฒนนิศา รผก.บร นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รผก.กพ นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ และนายประทีป เอ่งฉ้วน ผช.ผวก.ปก3 ร่วมแถลงข่าวผลงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2562 ซึ่งมีผลงานการเพิ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นประมาณ 175,939 ไร่ มูลค่าการลงทุนรวมประมาณเกือบ 4 ล้านล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการประมาณ 5,875 แห่ง การจ้างงาน เกือบ 500,000 ราย และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 คาดว่าจะมีการลงทุนโดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 % โดยจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ.สนญ. ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกโพส และสื่อโทรทัศน์ช่อง 3,5,7,9, NBT,Spring news เป็นต้น
สถาบันเครือข่าย