สนง. ประสาน SEZ

สำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.)

สำนักงานปลัดกระทรวง ได้มีการจัดตั้งสำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

“สำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และทำความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักงานฯ มีการแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายติดตามและประเมินผล”