ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเผยแพรร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 29 เดือน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้สนใจให้ข้อเสนแนะ โดยสามารถให้ข้อเสนแนะได้ที่ e-mail : procurement @ieat.go.th หรือโทรสาร 0 2255 1319 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1213

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ