คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
ข้อบังคับ PSM
PSM Regulation

ประกาศฯ แนวทางการตรวจประเมิน PSM

 • ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกฯ พร้อมทั้งโปรแกรมการตรวจประเมินภายนอกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอต่ออายุใบ อนุญาต /ขยายกำลังการผลิต /เกิดอุบัติเหตุตามข้อบังคับฯ PSM ก่อนดำเนินการตรวจประเมินภายนอกอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ได้ที่ :

  กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  ชั้น 5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
  618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ***กรณีผู้ที่มีอำนาจลงนามในบริษัทไม่สามารถมายื่นคำขอและเอกสารได้ด้วยตนเอง โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบการยื่นคำขอด้วยทุกครั้ง
 • แบบฟอร์ม PSM ทุกฉบับให้พิมพ์ 1 หน้า ต่อ 1 แผ่น พร้อมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลให้เรียบร้อยและสวยงาม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-253-0561 ต่อ 6330, 6304 หรือ E-mail : safety.ieatmail2@gmail.com

รายชื่อผู้ตรวจประเมินภายนอก PSM

ข้อบังคับฯ PSM

 
File Icon Image

ข้อบังคับฯ PSM

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ กนอ.
ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาส 2/2563(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

แก้คำผิด PSM

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

แนวทางการพิจารณาความเข้าข่ายของสารเคมีตามข้อบังคับฯ กนอ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงข้อบังคับและประกาศ PSM ของ กนอ. (ข้อบังคับและประกาศ PSM)

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงข้อบังคับและประกาศ PSM ของ กนอ. (การอนุมัติอนุญาตผู้ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม)

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
File Icon Image

ข้อบังคับ กนอ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ขนาดไฟล์ 1.6 Mb. จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
 
Border