คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
 

ข้อมูลโครงการ
ลงทุนที่สำคัญ

Important investment projects
 
 
 
โครงการพัฒนาท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ระยะเวลา : 2563 - 2569

พื้นที่ : 1,000.00 ไร่

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งมิติเศรษฐกิจและมิติด้านสังคม

 • เกิดการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น

 • เกิดการจ้างงาน

 
 
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park

ระยะเวลา : 2564 - 2566

พื้นที่ : 1,383.76 ไร่

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

 • ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

  • ระยะก่อสร้าง มีการจ้างงานประมาณ 200 คนมีเงินหมุนเวียนประมาณ 23.76 ล้านบาท/ปี

  • ระยะดำเนินการ มีการจ้างงานประมาณ 7,459 คนมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1,342.62 ล้านบาท/ปี

 
 
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

ระยะเวลา : ตั้งแต่ปี 2563

พื้นที่ : 927.93 ไร่

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมและการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในพื้นที่

 • เป็นกลไกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งชันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเชียน

 
 
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ระยะเวลา : ตั้งแต่ปี 2563

พื้นที่ : 671.50 ไร่

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมและการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในพื้นที่

 • เป็นกลไกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งชันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

Border