เว็บลิ้งค์

หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม

  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จ.สงขลา)
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จ.พิจิตร)
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
  นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

  นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  
  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
  นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิติ้
  นิคมอุสาตหกรรมเหมราชชลบุรี
  นิคมอุสาตหกรรมเหมราชชลบุรี(โครงการ2)
  นิคมอุสาตหกรรมเหมราชตะวันออก
  นิคมอุสาตหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
  นิคมอุสาตหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัทร่วมทุน

  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  สถาบันไทย-เยอรมัน
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  กรมศุลกากร
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  กรมเจ้าท่า
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  กรมการท่องเที่ยว
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  กรมสรรพากร
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
  กรมทรัพยากรน้ำ
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อื่นๆ

  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  สมาคมโรงแรมไทย
 

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา