การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 ในหัวข้อ "การพัฒนางาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 หมวด สิ่งแวดล้อม, หมวด ประเด็นผู้ใช้บริการ, และหมวด การปฏิบัติที่เป็นธรรม"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน (Corporate Social Responsibility : CSR in Process) แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของ กนอ. เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ กนอ. เกิดความยั่งยืนจากการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐวี เฉลิมวิวัฒน์กิจ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ไทเกอร์แอดไวซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กนอ.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ประจำปีงบประมาณ 2564

กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ CSR ของนิคมฯ/ท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบถังเก็บน้ำ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กนอ. มอบถังเก็บน้ำให้กับชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. จัดกิจกรรมอบรม "CSR in Process กับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000"

การดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

ฝชส. จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด

กนอ. มอบเจลแอลกอฮอล์ โครงการ “กนอ.ห่วงใย สู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล
สถาบันเครือข่าย