ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงาน" ให้กับ "นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 5"

ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงาน" ให้กับ "นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 5"

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงาน" ให้กับ "นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 5" โดยมีนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ระหว่างวันที่ 9-30 มีนาคม 2561 (เฉพาะศุกร์และวันเสาร์) มีผู้จบหลักสูตร จำนวน 21 โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ.มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมเมอร์เคียวมักกะสัน กทม.
สถาบันเครือข่าย