การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล (สำหรับบุคคลทั่วไป)

การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล (สำหรับบุคคลทั่วไป)

วันที่ 30 มีนาคม 2561 กนอ.โดย กทบ.ฝทบ.จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร พนักงาน กนอ.และผู้สนใจ ณ ห้องสัมมนาอุทัย กนอ.สนญ.
สถาบันเครือข่าย