นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่5

นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่5

วันที่ 9 มีนาคม 2561 กนอ. จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่5" โดยได้รับเกียรติจาก ผวก. กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 9 -30 มีนาคม 2561 (เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์) สำหรับผู้พัฒนานิคมฯ รายใหม่ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 22 ท่าน ในช่วงเช้า นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รผก.บร. บรรยายเกี่ยวกับภาพรวม กนอ. และช่วงบ่าย นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ยพ. บรรยายหัวข้อ"กระบวนการการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน"
สถาบันเครือข่าย