รายงาน OPR และรายงาน SAR พร้อม OFIs Roadmap ประจำปี 2561ของคณะทำงาน SEPA

รายงาน OPR และรายงาน SAR พร้อม OFIs Roadmap ประจำปี 2561ของคณะทำงาน SEPA

วันที่ 29 มิ.ย.61 การนิคมอุตสาหกรรมฯ โดย กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร จัดให้มีการนำเสนอรายงาน OPR และรายงาน SAR พร้อม OFIs Roadmap ประจำปี 2561ของคณะทำงาน SEPA ต่อประธาน OPR/SAR
สถาบันเครือข่าย