Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ISO 14001

 

ISO 14001

    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ

การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้คำแนะนำแก่นิคมอุตสาหกรรมและ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541ปัจจุบันหน่วยงานภายใน กนอ. ที่ได้รับการรับรองระบบ

20แห่ง ประกอบด้วย

        1. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

        2. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

        3. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

        4. นิคมอุตสาหกรรมบางปู

        5. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

        6. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

        7. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

        8. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

        9. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

        10. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

        11. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

        12. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

        13. นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน

        14. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด

        15. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

        16. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

        17. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

        18. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

        19. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

        20. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

        21. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

        22. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สนญ.)

               

การจัดทำระบบ ISO 14001กนอ. สำนักงานใหญ่

    กนอ. สำนักงานใหญ่ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001จากกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอส

โอ(สรอ.) ภายใต้ขอบเขตการบริหารงานตั้งแต่ปี 2544

               

นโยบายสิ่งแวดล้อม กนอ. สำนักงานใหญ่

    1.มุ่งมั่นในการควบคุม และป้องกันมลภาวะทางด้านน้ำ อากาศ ขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากกิจกรรมการใช้อาคาร ของ กนอ. สำนักงานใหญ่

    2.ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และหน่วยงานราชการโดยมีการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และทบทวนการดำเนินงานเป็นระยะๆเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย

และโครงการสิ่งแวดล้อม

    3.มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่

    4.มุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและความรับผิดชอบต่อสังคม

               

ประโยชน์ที่ กนอ. สำนักงานใหญ่ ได้รับจากการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

    1. ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการใช้อาคารสำนักงานใหญ่

    2. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

    3. ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

    4. คุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น

    5. สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

ผลดำเนินงาน

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1-270701

กนอ. ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดย

ตรงกับประสิทธิผลของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดัง นั้น กนอ. จึงมุ่ง

สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจนปลูก

ฝัง

จิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ที่เกี่ยว ข้อง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ กนอ.  รวมถึงผู้
บริหารและพนักงานสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

 

 

>> การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2-270702

ด้วยความมุ่งมั่นของ กนอ.ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

(Knowledge Base Organization) และสร้างความตระหนัก

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กนอ.ได้มีการจัด

สัมมนาในเรื่องการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

เป็นประจำ

 

ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน
ประจำประเทศไทย (GTZ) และกลุ่มResponsible Care ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงสารเคมีเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันจันทร์ ที่31 ตุลาคม 2548 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารนครหลวงไทย บางปู จังหวัดสมุทรปราการโดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในการ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Base
Society) และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและลดการกีดกันทางการค้าต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

 

 

>> การเสริมสร้างพันธมิตรร่วม : การวางแผนเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

3-270703

กนอ.ได้กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดยได้จัดเตรียมบุคลากรและการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ในด้านต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบ

ด้วย แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ  แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ

และแผน

ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ  โดยมีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ตามแผนฉุกเฉินที่
กำหนดไว้  พร้อมทั้ง นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม และ  กนอ. สำนักงานใหญ่ 
ได้ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากร
และมีการตรวจสอบ  บำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ตามแผนที่กำหนด
ไว้อย่างสม่ำเสมอ  และนำผลที่ได้จากการซ้อมไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

 

 

>> การจัดการด้านอาชีวอนามัย

4-270704

กนอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 ชุด ประจำสำนักงาน

งานใหญ่ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ

คณะทำงานความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงาน

นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 15 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1

แห่ง เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย และพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

รวมทั้ง ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัย

ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นประจำทุกปี

             นอกจากนี้ กนอ. ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการ
“รักษ์สุขภาพ” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการส่ง
เสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การเดินเพื่อสุขภาพ  การเต้นแอโรบิค  และการจัดการ
แข่งขันกีฬา เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มีโครงการ “โรงงานสีขาว” เพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน/คนงานในโรง งานให้ห่าง
ไกลยาเสพติด

 

 

>> การบริหารความเสี่ยง และมาตรการคุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในนิคมอุตสาหกรรม(Study of Safety and Occupational Health Risk Management
and Control Measure in Industrial Estates Project)

 

5-270705

มาบ ตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรม

เอเซีย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานที่เกี่ยวข้อง

กับสารเคมีตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิ

โตรเคมี และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะต้องมี

การขนถ่ายสารเคมีต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้มีความเสี่ยง

ในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการขนส่ง

 

 

กน อ. มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้ดำเนิน โครงการบริหารความเสี่ยง

และมาตรการคุ้มครองด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรมนำร่อง :

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยได้ดำเนินการทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรม และระดับ

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับ

นิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม    ตลอดจนชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม   รวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้มีมาตร-

ฐานด้านความ ปลอดภัย  และอาชีวอนามัยตั้งแต่การออกแบบนิคมอุตสาหกรรม   ก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรม   จนกระทั่งเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ เพื่อกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้โรงงาน

อุตสาหกรรมบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัย และอาชีวอนามัย  และนำรูปแบบการบริหาร

จัดการไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   ตามหลักการแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ (Eco -

Industrial Estate) ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอุตสาหกรรม   และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม   รวมทั้ง

จะส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม   และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ลงทุน

ในนิคมอุตสาหกรรม

 
 
>> การบริหารศูนย์ป้องกันอุบัติภัยในนิคมอุตสาหกรรม
6-270706
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ป้อง
กันอุบัติภัยขึ้นโดยได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่/ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน อุปกรณ์
เครื่องมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นระบบติดต่อ
สื่อสารรวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

 

 

 

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพลังงาน

 


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน

1ieat p37

กนอ. มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการสร้างฐานการผลิต

ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นหลัก

การ “นิคมอุตสาหกรรมไทยใสสะอาด มาตรฐานสากล

เกื้อหนุนชุมชน” ดังนั้น กนอ. จึงมุ่งมั่นดำเนินงานการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลัง

งาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ตลอดจนยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรรลุเจตจำนงดังกล่าว

*** นโยบายสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานใหญ่  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย***

 กนอ.จะดำเนินการดังต่อไปนี้

-พัฒนา นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และการกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

และท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ปฏิบัตตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับข้อกำหนด และมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานอย่าเคร่งครัด

-พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อมและชุมชน ในระดับที่ยอมรับได้

-เน้น การป้องกัน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงระบบสาธารธูปโภค

สาธารณูปการ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน ที่มีปร

สิทธิภาพภายใต้แนวทาง Clean & Green อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรมและ

โรงงานอุตสาหกรรม

-มุ่งเสริมสร้างบุคลากรของ กนอ. ให้มีความรู้และสรรสร้างในคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงาน

ประสาน ความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม ชุมชน

และองค์กรต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

การบริหารจัด

การ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 

 

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน

2ieat p32

กนอ.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงานของนิคม

อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งโดยได้กำหนดแนวทางการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและพลัง

งานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อกำกับและ

ควบคุมการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ดังต่อไปนี้

 
>> 1. ระยะพัฒนาโครงการ (Development Period)

3ieat p08

ในการพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม กนอ.ได้

กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานด้วยความตระหนักในเรื่องเกี่ยว

กับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการยอมรับจากชุมชนโดยมี

การเตรียมการเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม

ทั้งมีมาตรการเพื่อแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.1 การเลือกพื้นที่ (Site Selection)
โดยมีการสำรวจและพิจารณาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล่้อมเบื้องต้นดังนี้
- สภาพภูมิประเทศทั่วไป
- แหล่งรองรับน้ำทิ้ง / แหล่งน้ำใช้
- คุณภาพอากาศและระดับเสียง
- ชุมชนบริเวณใกล้เคีัยงโครงการ

1.2 การจัดทำแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- โรงงานที่มีน้ำเสียประเภทเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกัน
- โรงงานที่ไม่มีมลภาวะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม หรือติดกับชุมชน
- กำหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบด้านกลิ่น / อากาศ โดยคำนึงเรื่องทิศทางลม
- จัดให้มีระบบกำจัดของเสียอยู่ส่วนในของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
- นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด
- กำหนดพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
- กำหนดให้มีพื้นที่แนวกันชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
- คำนึงถึงด้านภูมิสถาปัตย์ / ความเป็นเอกลักษณ์กลมกลืนกับท้องถิ่น (Unique)

1.3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ทำการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการเพื่อกำหนด มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ

ดำเนินการ

1.4 การออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ในการออกแบบรายละเอียดโครงการ

กนอ. ได้กำหนดให้ โครงการนำข้อมูลจากการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และ

รายงาน EIA มาใช้ประกอบในการออกแบบ และก่อสร้างระบบผ้องกันมลพิษที่ได้มาตรฐาน

ประกอบด้วย
- ระบบท่อรวมน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ระบบบริหารจัดการมูลผอลและกากอุตสาหกรรม

 
>> 2. ระยะก่อสร้างโครงการ (Construction Period)

4ieat p39

กนอ. กำกับและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตร

ฐานการออกแบบที่เสนอไว้รวมทั้งดำเนินการตามมาตร

การลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด

ล้อมระหว่างการก่อสร้าง ตามรายงาน EIA

 
>> 3. ระยะดำเนินการ (Opeartion Period)

5ieat p38

-กำกับและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานให้ดำ

เนินการตามกฎหมายและจ้อกำหนดต่างๆ ทั้งในสภาวะ

ปกติ และในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งในกรณีที่มีการร้อง

เรียน
- ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคม

อุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอได้แก่

คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและกากอุตสาหกรรม

ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด

ล้อมรวมทั้งกรณี ภาวะฉุกเฉินและมีการร้องเรียน

- ฟื้นฟู / แก้ไข และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามีัย และพลังงาน ให้ได้

มาตรฐานสากล โดยการนำระบบ ISO 14001 และ มอก.18000 ตลอดจนแนวคิดด้านเทคโนโลยี

สะอาด (Clean Technology) มาประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
- ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่าง ประหยัดเท่าที่จำเป็น

พร้อมทั้งรณรงค์การใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์

นอก จากแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและพลังงา

ดังกล่าว กนอ. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ กนอ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย

เน้นบทบาท กนอ. ในฐานะผู้กำกับดูแล (Regulator) และเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในฐานะผู้

ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้่

การร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรร
ให้ เอกชนลงทุนพัฒนาในที่ดินของตนเอง และ กนอ. เป็นผู้กำกับดูแลการก่อสร้าง และระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และพลังงาน ในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

ทำสํญญาให้เอกชนเช่าดำเนินการ
กนอ. ทำสัญญาให้เอกชนเช่าดำเนินการ โดยเอกชนลงทุนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ นอกเหนือจาก

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ กนอ. มีอยู่

การให้สิทธิการดำเนินงานแก่ภาคเอกชน
กน อ. ทำสัญญาให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยให้เอกชนได้

รับผลประโยชน์ตอบแทน เป็นส่วนแบ่งจากรายได้ค่าบริการภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.

การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
กนอ. ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ เพื่อให้บริการแก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ