คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
02
06.2566
กิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม Kick off รวมพลังจิตอาสา DIPROM Transformation day ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ DIPROM พระราม 4

1
0
Icon
02
06.2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาจ้างให้บริหารและจัดการ (OMA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

4
0
Icon
02
06.2566
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดการแข่งขัน ”การแข่งขันกอล์ฟการกุศล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จัดโดย ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

2
0
Icon
31
05.2566
รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ประชุมหารือร่วมกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมวางกลไกในการรับรองการเป็นนิคมฯ อัจฉริยะ (SMART I.E.) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะ (SMART I.Z.)

20
0
Icon
31
05.2566
เปิดโครงการ “จิตอาสาทำความสะอาดคลองแสนแสบ”

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการเปิดโครงการ “จิตอาสาทำความสะอาดคลองแสนแสบ” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2566

7
0
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ห้องประชุมและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
22
05.2566
Icon
1.1ประกาศเผยแพร่แผน -สนน..pdf
ขนาดไฟล์ 423 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
12
05.2566
Icon
1.ประกาศเผยแพร่แผน กทบ..pdf
ขนาดไฟล์ 436 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTMS) สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ
03
05.2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
26
04.2566
Icon
1.1ประกาศเผยแพร่แผน กปอ..pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก
24
04.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 427 KB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับนิคมฯ /ท่าเรือ และโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24
04.2566
Icon
ประกาศเผยแพร่แผน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 473 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อทุ่นอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
23
05.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นความต้องการ และความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการให้บริการดิจิทัล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23
05.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23
05.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้วยระบบจัดการข้อมูล (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ”
22
05.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”โครงการจ้างพัฒนาระบบคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
09
05.2566
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุใช้แล้วโดยวิธีขายทอดตลาด
09
05.2566
Icon
img20230509_14482876.pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก”
31
05.2566
มาใหม่
Icon
3.1 ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 132 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
19
05.2566
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 245 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
04.2566
Icon
ยกเลิกประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 133 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถในบริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566”
19
04.2566
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 244 KB ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
04
04.2566
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
03
04.2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแวมท่าเรือ MIT
09
08.2565
Icon
2022-08-09_001.pdf
ขนาดไฟล์ 422 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02
06.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้วยระบบจัดการข้อมูล (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
01
06.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 296 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”
30
05.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 259 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (EA : Enterprise Architecture) ของ กนอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
05.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสำรวจความพึงพอใจ และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กนอ. ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก”
30
05.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 252 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
05.2566
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 291 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2566
08
05.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2566
03
04.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
06
03.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2566
03
02.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05
01.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
02
12.2565
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและบูรณาการการบริหารจัดการ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล กนอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
05.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 369 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Enterprise Architecture) ของ กนอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20
04.2566
Icon
1.2 ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 623 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
04.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 180 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง ของระบบสูบจ่ายน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
31
03.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 82 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงานใหญ่ กนอ. (วิภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
03.2566
เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
20
03.2566
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 64 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เอกสารสัญญาจ้างการนิคมอุตสาหกกรรมแห่งประเทศไทย
25
01.2566
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
21
04.2565
Icon
1.รายงานผลประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 276 KB ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและบูรณาการการบริหารจัดการ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล กนอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
30
05.2566
มาใหม่
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและบูรณาการการบริหารจัดการ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล กนอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11
05.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารแนบประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
08
05.2566
Icon
5.ร่างประกาศและเอกสารแนบประกาศ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 7 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR ใหม่ เม.ย.66_compressed.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศ กนอ. เรื่อง ”ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ”
28
04.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงานใหญ่ กนอ. (วิภาวดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
03.2566
ประกาศ กนอ. เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ”โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไปเกาะสะเก็ด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
22
03.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ
Array
(
  [pageInfo] => Array
    (
      [total] => 0
      [pageCount] => 0
      [perPage] => 20
      [currentPage] => 0
    )

  [items] => Array
    (
    )

)

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

Client 01

Client 01 Description

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border