การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

วันที่ 29 มีนาคม 2561 กนอ.จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ โดย นายธาดา สุนทรพันธ์ ผอ.สนป. หัวข้อ "ภาพรวมนิคมฯ บางปู" และ ผู้จัดการ GUSCO GETCO BPEC หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค" พร้อมลงพื้นที่ดู ระบบบำบัดน้ำเสีย เตาเผาวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับ "นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 5" ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ
สถาบันเครือข่าย