โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA)

การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ


24 พ.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างสแกนเอกสารและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ Open Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีหอสังเกตการณ์บริเวณอาคารสำนักงาน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2562 ราคากลาโครงการเช่าตู้สำนักงาน 1 ชั้น จำนวน 3 ตู้ และตู้สำนักงาน 2 ชั้น 1 ชุด ติดตั้งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ระยะเวลา 7 เดือน ( 1 มิ.ย.62-31 ธ.ค.62)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)